Co zrobić, aby zgarnąć nagrodę?

 1. Zrób zdjęcie swojej kompozycji kolczyków na uchu.
 2. Otaguj #arifpiercing i wrzuć na insta.
 3. Dla 3 najładniejszych / najciekawszych kompozycji czekają nagrody (3x100zł).
 4. Pierwsza nagroda zostanie przyznana przez piercerkę Dianę, drugą wybierze piercer Morbid, a o trzeciej zadecyduje największa ilość lajków zgrom,adzona pod wrzuconym zdjęciem na instagramie.
 5. W konkursie biorą udział fotki wrzucone na instagram z tagiem #arifpiercing w dniach 19.04-19.05.2019.
 6. Wyniki ogłosimy 20 maja! Pokażcie swoje uszy :)

Przykładowe zdjęcia kompozycji przekłuć z naszego salonu:

Regulamin konkursu:

„Stwórz własną kompozycję”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu prowadzonego przez Organizatora (zwanego dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.: +48 501750098.
 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4.  Definicje:
  a) Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin,
  b) Organizator – ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.: +48 501750098,
  c) Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez opublikowanie swojego zdjęcia z tagiem #arifpiercing na Instagramie,
  d) Nagroda – nagroda, którą Uczestnicy konkursu mogą zdobyć w Konkursie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu konkursu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin konkursu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.arif.pl oraz na swoim profilu na Instagramie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu Instagram na profilu arifpl należącego do Organizatora.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 19 kwietnia 2019 r. do 19 maja 2019 r.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni pierwszego dnia po jego zakończeniu.
 3. Uczestnicy mogą dodać nieograniczoną liczbę zdjęć.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, jeśli w przewidzianym czasie w pkt. 1 nie uda wyłonić się zwycięzców.
 5. Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają Konto na portalu Instagram.
 3. Konkurs skierowany jest do osób posiadających widoczny piercing na uszach.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny - małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
 5. Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować swoje zdjęcie z tagiem #arifpiercing na Instagramie.
 6. Na zdjęciu ma być widoczne ucho Uczestnika konkursu (ma stanowic wiekszość kadru) oraz piercing.
 7. Kolczyki nie muszą być asortymentem z oferty sklepu internetowego Organizatora funkcjonującego pod adresem www.arif.pl.
 8. Nagrodzone zostaną trzy zdjęcia uczestników, nagroda za pierwsze miejsce zostanie przydzielona przez piercerkę Dianę, drugie miejsce wybierze piercer Morbid, a o trzecim miejscu zadecyduje największa ilość lajków pod zdjęciem uczestnika konkursu.
 9. Udział zwycięzcy w konkursie wiąże się z publikacją zdjęć zwycięzcy na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku oraz na stronie internetowej arif.pl na co zwycięzca biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.

§ 4. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależy od pomysłu Uczestnika konkursu.
 2. Prace konkursowe w postaci zdjęcia muszą być pracami przedstawiającymi wyłącznie wizerunek Uczestnika konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie prezentowanymi w innych konkursach.
 3. Ocenie podlegać będą następujące elementy zdjęć:
  a) wpisanie się w tematykę Konkursu,
  b) pomysłowość,
  c) oryginalność,
  d) estetyka zdjęcia.
 4. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o werdykcie w postaci wiadomości na Instagramie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie oceniania zdjęcia, które nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub zawiera niestosowne treści w szczególności niecenzuralne, wulgarne, obraźliwe, pornograficzne oraz wszelkie inne które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 5. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci voucherów na zakupy w sklepie internetowym arif.pl.
 2. Do wygrania są trzy vouchery, każdy o wartości 100zł.
 3. Przyznana w Konkursie nagroda nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jak i przekazaniu osobom trzecim.

§6. REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć reklamację, jeżeli według niego Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ARIF Robert Trzpis ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: arif@arif.pl.
 3. Organizator prosi o przesyłanie wiadomości email, z dopiskiem „Konkurs - Stwórz swoją kompozycję”.
 4. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika konkursu.
 6. Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami konkursu rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Konkursie wiąże się z ujawnieniem swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora. W tym celu należy wysłać na adres poczty elektronicznej arif@arif.pl odpowiednią dyspozycję.
 4. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Uczestnik konkursu ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie internetowej www.arif.pl.

§8. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik konkursu niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie jego wizerunku indywidualnego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udzielając zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Uczestnik konkursu akceptuje w pełni fakt, że Organizator może swobodnie wykorzystać jego wizerunek, w tym wyraża zgodę na wykorzystywanie w jakiejkolwiek technice utrwalonego wizerunku Uczestnika konkursu w celu jego publikacji na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, oraz stronie internetowej arif.pl.
 3. Działania Organizatora podejmowane w granicach określonych ust. 1 i 2 nie wymagają dodatkowej zgody od Uczestnika konkursu i z tego tytułu Uczestnikowi konkursu nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne wynagrodzenie aniżeli przewidziane w niniejszym Regulaminie.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed wprowadzeniem zmian. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swoim profilu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2019 roku.