Co zrobić, aby zgarnąć nagrodę?

Co trzeba zrobić?

A. Opublikować na swoim instagramowym profilu zdjęcie łączące trzy motywy:
     WAKACJE – WLEPKA - PIERCING
B. Dodać w opisie zdjęcia hashtag #arifpiercing

Zasady:

 1. Na zdjęciu musi być widoczna dowolna wlepka ARIF.PL. Wlepkę możecie zabrać z naszego sklepu stacjonarnego lub otrzymać wraz ze swoim zamówieniem złożonym w sklepie internetowym. Oprócz widocznej wlepki na zdjęciu musi pojawić się motyw wakacyjny i piercingowy. Liczymy na waszą kreatywność! :)
 2. Każdy może opublikować dowolną liczbę zdjęć. Oceniane będą tylko te zdjęcia, które spełniają wszystkie konkursowe warunki.

Nagrody:

Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć wybierzemy i nagrodzimy trzy najciekawsze :)

Nagrodą jest voucher do wykorzystania w sklepie internetowym arif.pl.
Wartość vouchera zależna jest od zajętego w konkursie miejsca.

I miejsce – 200 zł
II miejsce – 100 zł
III miejsce – 50 zł

Czas trwania konkursu: 1 lipca – 31 sierpnia 2019. Wyniki zostaną ogłoszone 2 września na naszym profilu instagramowym.

Regulamin konkursu: „Wakacyjny konkurs piercingowy z Arif.pl”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) prowadzonego przez Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu jest ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.: +48 501750098.
 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4.  Definicje:
  a) Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin,
  b) Organizator – ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.: +48 501750098,
  c) Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez opublikowanie swojego zdjęcia z tagiem #arifpiercing na Instagramie,
  d) Nagroda – nagroda, którą Uczestnicy konkursu mogą zdobyć w Konkursie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu konkursu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin konkursu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.arif.pl oraz na swoim profilu na Instagramie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu Instagram na profilu arifpl należącego do Organizatora.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 1 lipca 2019 r. do 1 września 2019 r.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni pierwszego dnia po jego zakończeniu.
 3. Uczestnicy mogą dodać nieograniczoną liczbę zdjęć.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego zakończenia Konkursu, jeśli w przewidzianym czasie w pkt. 1 nie uda wyłonić się zwycięzców.
 5. Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają Konto na portalu Instagram. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny - małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować swoje zdjęcie z tagiem #arifpiercing na Instagramie.
 5. Na zdjęciu ma być widoczna wlepka pochodząca od Organizatora konkursu oraz motyw wakacyjny i motyw piercingu (np. Uczestnik konkursu z widocznymi kolczykami).
 6. Kolczyki nie muszą być asortymentem z oferty sklepu internetowego Organizatora funkcjonującego pod adresem www.arif.pl.
 7. Nagrodzone zostaną trzy zdjęcia uczestników.
 8. Udział zwycięzcy w konkursie wiąże się z publikacją zdjęć zwycięzcy na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku oraz na stronie internetowej arif.pl na co zwycięzca biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.

§ 4. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależy od pomysłu Uczestnika konkursu.
 2. Prace konkursowe w postaci zdjęcia muszą być pracami nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie prezentowanymi w innych konkursach.
 3. Ocenie podlegać będą następujące elementy zdjęć:
  a) wpisanie się w tematykę Konkursu,
  b) pomysłowość,
  c) oryginalność,
  d) estetyka zdjęcia.
 4. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o werdykcie w postaci wiadomości na Instagramie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie oceniania zdjęcia, które nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub zawiera niestosowne treści w szczególności niecenzuralne, wulgarne, obraźliwe, pornograficzne oraz wszelkie inne które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 5. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci voucherów na zakupy w sklepie internetowym arif.pl.
 2. Do wygrania są trzy vouchery o wartości 200 zł, 100 zł oraz 50 zł.
 3. Przyznane w Konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jak i przekazaniu osobom trzecim.

§6. REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć reklamację, jeżeli według niego Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ARIF Robert Trzpis ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: arif@arif.pl.
 3. Organizator prosi o przesyłanie wiadomości email, z dopiskiem „Konkurs - Stwórz swoją kompozycję”.
 4. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika konkursu.
 6. Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami konkursu rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Konkursie wiąże się z ujawnieniem swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora. W tym celu należy wysłać na adres poczty elektronicznej arif@arif.pl odpowiednią dyspozycję.
 4. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Uczestnik konkursu ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie internetowej www.arif.pl.

§8. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik konkursu niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie jego wizerunku indywidualnego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udzielając zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Uczestnik konkursu akceptuje w pełni fakt, że Organizator może swobodnie wykorzystać jego wizerunek, w tym wyraża zgodę na wykorzystywanie w jakiejkolwiek technice utrwalonego wizerunku Uczestnika konkursu w celu jego publikacji na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, oraz stronie internetowej arif.pl.
 3. Działania Organizatora podejmowane w granicach określonych ust. 1 i 2 nie wymagają dodatkowej zgody od Uczestnika konkursu i z tego tytułu Uczestnikowi konkursu nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne wynagrodzenie aniżeli przewidziane w niniejszym Regulaminie.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed wprowadzeniem zmian. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swoim profilu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku.