§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) prowadzonego przez Organizatora.
 2.  Organizatorem Konkursu jest ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.: +48 501750098.
 3.  Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Definicje:
  a) Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin,
  b) Organizator – ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.: +48 501750098,
  c) Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez opublikowanie swojego zdjęcia z tagiem #arifpiercing na Instagramie,
  d) Nagroda – nagroda, którą Uczestnicy konkursu mogą zdobyć w Konkursie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu konkursu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin konkursu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.arif.pl oraz na swoim profilu na Instagramie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu Instagram na profilu arifpl należącego do Organizatora.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. i realizowany jest w dwóch turach, przebiegających w następujących terminach:
 2. a) od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.,
  b) od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
 3.  Zdjęcia opublikowane w czasie trwania danej tury nie mogą się powtarzać w innej. Uczestnicy mogą brać udział we wszystkich turach, wysyłając różne zdjęcia w czasie trwania każdej tury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu i każdej z jego tur oraz do przedłużenia czasu ich trwania, jeśli w przewidzianym czasie w pkt. 1 nie uda wyłonić się zwycięzców.
 5. Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie, by odebrać nagrodę i wziąć udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów prawnych), które posiadają Konto na portalu Instagram.
 3. Konkurs skierowany jest do osób posiadających widoczny piercing na ciele, a w szczególności na twarzy i powyżej ramion.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny - małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
 5. Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować swoje wakacyjne zdjęcie z tagiem #arifpiercing na Instagramie.
 6. Na zdjęciu musi być widoczny wizerunek Uczestnika konkursu i jego kolczyk lub kolczyki.
 7. Kolczyki na zdjęciu instagramowym, biorącym udział w konkursie, NIE MUSZĄ być asortymentem z oferty sklepu internetowego Organizatora funkcjonującego pod adresem www.arif.pl.
 8. W każdym miesiącu (lipiec 2020, sierpień 2020) spośród Uczestników konkursu zostanie wybrana jedna osoba, która weźmie udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej w studiu fotograficznym lub w plenerze, opłaconej przez Organizatora.
 9.  Termin sesji zdjęciowej zostanie indywidualnie ustalony dla każdego Uczestnika konkursu.
 10. Wszystkie kolczyki wykorzystane do sesji zdjęciowej pochodzą z asortymentu sklepu internetowego www.arif.pl. Zwycięzca na potrzeby sesji zdjęciowej wybiera kolczyki z asortymentu skepu internetowego www.arif.pl, które po jej zakończeniu może sobie zatrzymać. Przy czym dotyczy to wyłącznie kolczyków widocznych na zdjęciach, zwycięzca nie może wybrać kolczyków, które nie będą widoczne na zdjęciach.
 11. W trakcie sesji zdjęciowej wykonanych zostanie kilkanaście ujęć, z których tylko kilka wybranych przez fotografa, faktycznie zostanie poddanych edycji i profesjonalnej obróbce.
 12. Zwycięzca otrzyma kilka wybranych profesjonalnie wykonanych zdjęć faktycznie poddanych edycji i profesjonalnej obróbce.
 13. Zwycięzca może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, publikując różne zdjęcia w każdej z trwających tur.
 14. Udział zwycięzcy w sesji zdjęciowej wiąże się z publikacją zdjęć zwycięzcy na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, na wlepce oraz na stronie www.arif.pl i czasopisma Tattoofest na co zwycięzca biorący udział w Konkursie i sesji zdjęciowej wyraża zgodę.
 15. W przypadku, gdy zwycięzca nie wyraża zgody na publikację zdjęć na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, na wlepce oraz na stronie czasopisma Tattoofest, udział w sesji zdjęciowej nie będzie możliwy, a wygrana nagroda w postaci wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej przechodzi na innego Uczestnika konkursu i nie zostanie wymieniona na jej równowartość pieniężną, ani na jakikolwiek produkt z asortymentu Organizatora. Niemożliwe jest również przeniesienie praw do wykorzystania z nagrody w postaci sesji zdjęciowej na osoby trzecie.
 16. Koszty dojazdu na profesjonalną sesję zdjęciową w studiu i na terenie Warszawy zwycięzca pokrywa we własnym zakresie.
 17. Profesjonalna sesja zdjęciowa nie obejmuje charakteryzacji, ani wykonania makijażu i stylizacji włosów.
 18. Przed przystąpieniem do sesji zdjęciowej zwycięzca podpisuje umowę o wykorzystanie wizerunku, co jest niezbędnym elementem, aby wykonać sesję zdjęciową. W przypadku, gdy zwycięzca nie podpisze umowy o wykorzystanie wizerunku, udział w sesji zdjęciowej nie będzie możliwy, a wygrana nagroda w postaci wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej przechodzi na innego Uczestnika konkursu i nie zostanie wymieniona na jej równowartość pieniężną, ani na jakikolwiek produkt z asortymentu Organizatora. Niemożliwe jest również przeniesienie praw do wykorzystania z nagrody w postaci sesji zdjęciowej na osoby trzecie.

§ 4. ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW

 1. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależy od pomysłu Uczestnika konkursu.
 2. Prace konkursowe w postaci zdjęcia muszą być pracami przedstawiającymi wyłącznie wizerunek Uczestnika konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie prezentowanymi w innych konkursach.
 3. Ocenie podlegać będą następujące elementy zdjęć:
  a) wpisanie się w tematykę Konkursu,
  b) ekspresja emocji zawartych na fotografii,
  c) pomysłowość,
  d) oryginalność,
  e) charakteryzacja,
  f) makijaż,
  g) estetyka zdjęcia.
 4. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o werdykcie w postaci wiadomości na Instagramie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie oceniania zdjęcia, które nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub zawiera niestosowne treści w szczególności niecenzuralne, wulgarne, obraźliwe, pornograficzne oraz wszelkie inne które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 5. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej w studiu fotograficznym lub plenerze, opłaconej przez Organizatora dla każdego ze zwycięzców wyłonionych w lipcu 2020 oraz sierpniu 2020.
 2. Najlepsze zdjęcie z sesji fotograficznej każdego ze zwycięzców zostanie opublikowane w czasopiśmie Tattoofest.
 3. Wszystkie publikowane przez Organizatora zdjęcia uczestników będą zawierać nazwę konta profilu instagramowego każdego z uczestników oraz logo Organizatora.


§6. REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć reklamację, jeżeli według niego Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ARIF Robert Trzpis ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: arif@arif.pl.
 3. Organizator prosi o przesyłanie wiadomości email, z dopiskiem „Konkurs - #ARIFPIERCING”.
 4. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika konkursu.
 6. Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami konkursu rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Konkursie wiąże się z ujawnieniem swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora. W tym celu należy wysłać na adres poczty elektronicznej arif@arif.pl odpowiednią dyspozycję.
 4. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Uczestnik konkursu ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie internetowej www.arif.pl.

§8. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik konkursu niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie jego wizerunku indywidualnego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie o wykorzystanie wizerunku.
 2. Udzielając zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Uczestnik konkursu akceptuje w pełni fakt, że Organizator może swobodnie wykorzystać jego wizerunek, w tym wyraża zgodę na:
  a) utrwalenie wizerunku za pomocą fotografii,
  b) wykorzystanie w jakiejkolwiek technice utrwalonego wizerunku Uczestnika konkursu w celu jego publikacji na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, w magazynie Tattoofest oraz do produkcji materiałów POS
 3. Działania Organizatora podejmowane w granicach określonych ust. 1 i 2 nie wymagają dodatkowej zgody od Uczestnika konkursu i z tego tytułu Uczestnikowi konkursu nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne wynagrodzenie aniżeli przewidziane w niniejszym Regulaminie.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed wprowadzeniem zmian. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swoim profilu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku.