§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) prowadzonego przez Organizatora.
 2.  Organizatorem Konkursu jest ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.: +48 501750098.
 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Definicje:
  a) Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin,
  b) Organizator – ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: 
  arif@arif.pl, tel.: +48 501750098,
  c) Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez opublikowanie na Instagramie zdjęcia z tagiem #arifpiercing przedstawiającego projekt wlepki,
  d) Nagroda – nagroda, którą Uczestnicy konkursu mogą zdobyć w Konkursie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu konkursu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6.  Organizator udostępnia niniejszy Regulamin konkursu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.arif.pl oraz na swoim profilu na Instagramie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7.  Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu Instagram na profilu arifpl należącego do Organizatora.

 

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 1 października 2020 roku do 31 października 2020 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu jeśli w przewidzianym czasie w pkt. 1 nie uda wyłonić się zwycięzców.
 3. Przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem wydłużenia czasu trwania Konkursu.

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie, wymagana jest zgoda na wykorzystanie pracy Uczestnika i podpis rodziców albo opiekunów prawnych), które posiadają Konto na portalu Instagram.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, jest skierowany zarówno do grafików, projektantów, artystów plastyków jak i osób amatorsko zajmujących się grafiką i rysunkiem.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny - małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
 5. Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować na Instagramie zdjęcie swojego projektu wlepki o tematyce beautiful piercing i umieścić w opisie zdjęcia hashtag #arifpiercing.
 6. Projekt wlepki musi zawierać napis #ARIFPIERCING. Metoda wykonania projektu jest dowolna. Wlepka powinna być w kształcie prostokąta, kwadratu lub koła. Rozmiar projektu powinien wynosić minimum 10x15 cm, ale nie może przekraczać formatu A4 (klasyczna kartka do drukarki).
 7. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów wlepki publikując każdorazowo jedno zdjęcie dla jednego projektu.
 8. Z pośród Uczestników konkursu, dnia 2 listopada 2020 roku zostanie wybrana jedna osoba, której projekt zostanie wykorzystany do wykonania wlepki.
 9. Udział Zwycięzcy w Konkursie wiąże się z publikacją jego pracy na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, na wlepce oraz na stronie www.arif.pl na co zwycięzca biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.
 10. W przypadku, gdy zwycięzca nie wyraża zgody na publikację projektu na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku oraz na wlepce, wygrana Nagroda przechodzi na innego Uczestnika konkursu i nie zostanie wymieniona na jej równowartość pieniężną, ani na jakikolwiek produkt z asortymentu Organizatora.

 

§ 4. ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW

 1. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależy od pomysłu Uczestnika konkursu.
 2. Prace konkursowe w postaci zdjęcia projektu muszą być pracami nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie prezentowanymi w innych konkursach.
 3. Ocenie podlegać będą następujące elementy projektu:
  a) pomysłowość,
  b) oryginalność,
  c) estetyka projektu,
  d) zgodność z tematem konkursu.
 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o werdykcie w postaci wiadomości na Instagramie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie oceniania zdjęcia, które nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub zawiera niestosowne treści w szczególności niecenzuralne, wulgarne, obraźliwe, pornograficzne oraz wszelkie inne które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ 5. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci wykonania 1000 sztuk wlepek na podstawie projektu Zwycięzcy i przekazanie mu drogą pocztową 100 egzemplarzy spośród nich.
 2. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma voucher na 120 zł do wykorzystania w sklepie lub salonie Arif.pl.
 3. Wszystkie publikowane przez Organizatora zdjęcia projektu oraz wszystkie egzemplarze wlepki będą zawierać nazwę konta profilu instagramowego Zwycięzcy.
 4. Wlepki z projektem Zwycięzcy będą dołączane do zamówień złożonych w sklepie internetowym Organizatora aż do wyczerpania całego nakładu.


§6. REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć reklamację, jeżeli według niego Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ARIF Robert Trzpis ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: arif@arif.pl.
 3. Organizator prosi o przesyłanie wiadomości email, z dopiskiem „Konkurs – wlepka #ARIFPIERCING”.
 4. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika konkursu.
 6. Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami konkursu rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Konkursie wiąże się z ujawnieniem swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora. W tym celu należy wysłać na adres poczty elektronicznej arif@arif.pl odpowiednią dyspozycję.
 4. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Uczestnik konkursu ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie internetowej www.arif.pl.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed wprowadzeniem zmian. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swoim profilu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 roku.